BEREIKBAARHEID EN PARKEERGELEGENHEID
Ons centrum is zeer goed bereikbaar met de auto. Centraal station is 5 km van het centrum Culemborg gelegen en er is geen openbaar vervoer. Er is voldoene en gratis parkeergelegenheid. de praktijk is gevestigd op de eerste verdieping, bereikbaar met een vaste trap.

WET OP GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST
Als een zorgverlener u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de client moeten zich daar aan houden.  

Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen en moet informatie geven over:
0    Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
0    De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
0    Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Krijgt u niet voldoende informatie van uw hulpverlener, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als het niet duidelijk is.De zorgverlener is niet verplicht om te doen wat de client hem vraagt, maar heeft het recht zijn eigen beslissingen te nemen. De expertise en eigen overtuiging spelen daarbij een grote rol. Uiteraard dient die beslissing te worden toegelicht.

Als client heeft u onder andere het recht:
0    Om zelf een zorgverlener te kiezen
0    Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
0    Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
0    Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelend hulpverlener
0    Op inzage in en kopieën van uw medisch dossier
0    Op privacy van uw gegevens, ook na uw overlijden. Zie ook Privacyreglement en WBP.

U heeft als client ook plichten:
0    U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
0    U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft

Informatierecht jongeren en wilsonbekwamen:
Is de client wilsonbekwaam of jonger dan 12 jaar? Dan wordt de wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd over onderzoek en behandeling. De wettelijke vertegenwoordiger is een ouder of ander familielid, een gemachtigde of een mentor. Is de client tussen de 12 en 16 jaar, dan worden de ouders/verzorgers en de client zelf geïnformeerd. Clienten ouder dan 16 jaar worden zelf geïnformeerd.

WET BESCHERMING PERSOONGEGEVENS
Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren registreren wij uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de geregistreerde gegevens, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.  Er geldt een geheimhoudingsplicht. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelaar verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Gegevens worden 15 jaar gearchiveerd.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

KLACHTENREGELING
Als zorgaanbieder willen we in eerste instantie natuurlijk graag zelf de klacht samen met u proberen op te lossen. Daarom vragen wij u bij een klacht dit z.s.m. eerst met uw aanbieder te bespreken.

Voor meer informatie over onze klachtenregeling verwijzen wij u naar deze informatiesite: www.scag.nl

S.C.A.G.

U vindt daar uitleg over de klachtenregeling, formulieren voor het indienen van een klacht of een geschil.